GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications CSTL  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
3 I2017 06 23 13:15:56SteinenhausenDEchrizS.CSTLadd name :link,http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Steinenhausen
-1 C2017 06 23 13:14:03Schloss NeudrossenfeldDEchrizS.CSTLcreated
-1 C2017 06 22 17:38:29Schloss WaizenbachDEchrizS.CSTLcreated
-1 C2017 06 22 17:36:11Schloss VölkersleierDEchrizS.CSTLcreated
-1 C2017 06 22 17:28:07Schloss RoßbachDEchrizS.CSTLcreated
-1 C2017 06 22 17:09:48Schloss SaaleckDEchrizS.CSTLcreated
1 U2017 06 22 13:37:36Burgruine StierbergDEchrizS.CSTLfeatureCode:CSTL>RUIN
1 U2017 06 22 13:37:17Burgstall StrahlenfelsDEchrizS.CSTLfeatureCode:CSTL>RUIN
1 U2017 06 22 13:37:05Burgruine WildenfelsDEchrizS.CSTLfeatureCode:CSTL>RUIN
0 I2017 06 22 13:35:59Burgruine StierbergDEchrizS.CSTLadd name :link,http://de.wikipedia.org/wiki/Burgruine_Stierberg
-1 C2017 06 22 13:35:35Burgruine StierbergDEchrizS.CSTLcreated
0 I2017 06 22 13:33:33Burgstall StrahlenfelsDEchrizS.CSTLadd name :link,http://en.wikipedia.org/wiki/Strahlenfelser_Schlossberg
-1 C2017 06 22 13:33:04Burgstall StrahlenfelsDEchrizS.CSTLcreated
0 I2017 06 22 13:30:42Burgruine WildenfelsDEchrizS.CSTLadd name :link,http://de.wikipedia.org/wiki/Burgruine_Wildenfels
-1 C2017 06 22 13:30:26Burgruine WildenfelsDEchrizS.CSTLcreated
0 I2017 06 22 13:27:54Burg HiltpoltsteinDEchrizS.CSTLadd name :link,http://en.wikipedia.org/wiki/Hiltpoltstein_Castle
-1 C2017 06 22 13:27:31Burg HiltpoltsteinDEchrizS.CSTLcreated
2 M2017 06 22 12:02:07Schloss FrondsbergATmarcS.CSTLmovement 0.652 km
0 M2017 06 21 18:30:57Freiherrlich von Pölnitzsches SchlossDEchrizS.CSTLmovement 0.041 km
-1 C2017 06 21 18:26:13Schloss ColmdorfDEchrizS.CSTLcreated
-1 C2017 06 21 18:18:25Schloss BugDEchrizS.CSTLcreated
-1 C2017 06 21 16:55:01Markgräfliches Schloss ErlangenDEchrizS.CSTLcreated
3 U2017 06 21 09:17:47Schloss ThalbergATstatistik austriaS.CSTLadm3:62248>62265
6 U2017 06 20 11:09:39WaldsteinburgDEchrizS.CSTLremove elevation 877,name:Waldsteinburg>Waldstein,featureCode:CSTL>RUIN
5 U2017 06 20 11:08:17WaldsteinburgDEchrizS.CSTLadd elevation 877
4 U2017 06 20 11:08:12WaldsteinDEchrizS.CSTLname:Waldstein>Waldsteinburg
3 I2017 06 20 11:07:47WaldsteinDEchrizS.CSTLadd name :link,http://en.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Waldstein
2 M2017 06 20 11:07:23WaldsteinDEchrizS.CSTLmovement 0.041 km
1 M2017 06 20 11:05:29WaldsteinDEchrizS.CSTLmovement 0.025 km
-1 C2017 06 19 13:30:52Schloss RannungenDEchrizS.CSTLcreated
-1 C2017 06 19 13:23:45Jagdschloss EuerdorfDEchrizS.CSTLcreated
-1 C2017 06 19 13:16:00Schloss GreifensteinDEchrizS.CSTLcreated
-1 C2017 06 19 13:10:21Kellereischloss HammelburgDEchrizS.CSTLcreated
-1 C2017 06 19 13:02:39Schloss ElfershausenDEchrizS.CSTLcreated
1 U2017 06 18 10:02:50Schloss ErkoATstatistik austriaS.CSTLadm3:60625>60668
3 U2017 06 18 10:02:12Schloss BrunnseeATstatistik austriaS.CSTLadm2:623>610,adm3:62373>61056
1 U2017 06 17 12:34:27Schloss FrondsbergATstatistik austriaS.CSTLadm3:61722>61757
1 U2017 06 17 12:33:55Schloss RabensteinATstatistik austriaS.CSTLadm3:60603>60659
1 U2017 06 17 12:32:30Schloss GjaidhofATstatistik austriaS.CSTLadm3:60604>60660
1 U2017 06 17 12:31:47Jagdschloß HallATstatistik austriaS.CSTLadm3:61216>61253
1 U2017 06 17 12:31:35Schloss WeyerATstatistik austriaS.CSTLadm3:60610>60663
3 U2017 06 17 12:28:30Schloss WeyerATstatistik austriaS.CSTLadm3:62011>62040
1 U2017 06 17 12:28:07Schloss GstattATstatistik austriaS.CSTLadm3:61225>61261
1 U2017 06 17 12:27:52Schloss LindATstatistik austriaS.CSTLadm3:61424>61439
1 U2017 06 17 12:27:47Schloss RothenfelsATstatistik austriaS.CSTLadm3:61414>61440
1 U2017 06 17 12:27:47Schloss PichlATstatistik austriaS.CSTLadm3:61409>61439
1 U2017 06 17 12:27:39Schloss KaiserauATstatistik austriaS.CSTLadm3:61201>61253
3 U2017 06 17 12:27:34Schloss AdmontbichlATstatistik austriaS.CSTLadm3:62016>62042
3 U2017 06 17 12:27:33Schloss AuthalATstatistik austriaS.CSTLadm3:62015>62048
1 U2017 06 17 12:27:00Schloss KasseggATstatistik austriaS.CSTLadm3:61239>61264


View the latest edits on GoogleEarth.